Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Millora d'accessibilitat a l'IES Isidor Macabich, TM Eivissa

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 001-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 216.065,17 Euros
IVA: 45.373,69 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 261.438,86 Euros
Durada del contracte: 5 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 937KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 20497KB)  
Altres (PDF de 190KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 651KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1042KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1969KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1031KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1008KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10604/589847/anunci-de-licitacio...
Data: 19/01/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 23/02/2017, A LES 09:00 HRS. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 02/03/2017 a les 08:45 HRS . PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 24/03/2017 A LES 09:10. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: ACCYNIA PEÑABLASCO UTE
Identificador (NIF/NIE/Passaport): U02576437
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 185.232,67 Euros
IVA: 38.898,86 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 224.131,53 Euros
Data de l'adjudicació: 06/04/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 7
Document d'adjudicació (PDF de 250KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 07/04/2017 fins a 12/04/2017

Formalització

Adjudicatari: ACCYNIA PEÑABLASCO UTE
Data de formalització del contracte: 18/04/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 185.232,67 Euros
IVA: 38.898,86 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 224.131,53 Euros
Termini d'execució de contracte: 5 MESOS, amb les particularitats indicades als PCP
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 32786KB)  
Cessió del contracte: No permesa
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***14/02/2017-publicació empreses presentades. Veure "Altres" *** *** NOU. IMPORTANT. 16/03/2017. SUSPESA LA MESA PÚBLICA DE CLASSIFICACIÓ D'OFERTES. Es notificarà nova convocatòria en breu ***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic