Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Adquisició d'una embarcació nova per a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 07/2017
CPV: 34522450 - Embarcaciones neumáticas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 33.050,00 Euros
IVA: 6.940,50 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 39.990,50 Euros
Durada del contracte: 120 dies

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 567KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 159KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 181KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 237KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 428KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 242KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10612/seccio-v-anuncis/475
Data: 07/02/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 23/02/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 10/03/2017
Data d'obertura de proposicions: 20/03/2017, a les 13:30 hores
Data de proposta d'adjudicació: 04/04/2017, a les 09:30 hores

Adjudicació

Adjudicatari: Motonáutica Helix Mar, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57352866
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 31.550,00 Euros
IVA: 6.625,50 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 38.175,50 Euros
Data de l'adjudicació: 17/05/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Document d'adjudicació (PDF de 413KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 100KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 117KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 19/05/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 20/05/2017 fins a 09/06/2017

Formalització

Adjudicatari: Motonáutica Helix Mar, SL
Data de formalització del contracte: 09/06/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 31.550,00 Euros
IVA: 6.625,50 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 38.175,50 Euros
Termini d'execució de contracte: tres mesos
Data d'inici: 09/06/2017
Data prevista d'acabament: 08/09/2017

Més informació

La reunió de la Mesa de Contractació del 20 de marçde 2017 és pública i es durà a terme a les instal·lacions de l'IBANAT a Palma, carrer del Gremi de Corredors, 10, 1r pis. Polígon de son Castelló. La reunió de la Mesa de Contractació del 4 d'abril de 2017 és pública i es durà a terme a les instal·lacions de l'IBANAT a Palma, carrer del Gremi de Corredors, 10, 1r pis. Polígon de son Castelló.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 94KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 127KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears