Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EXPLOTACIÓ I MANTNEIMENT DELS SERVEIS DE TELEFONIA I TELEVISSIÓ DE LES HABITACIONS DE PACIENTS DE L'HOSPITAL SON LLATZER

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 03/2017
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 124.830,00 Euros
IVA: 26.214,30 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 151.044,30 Euros
Durada del contracte: 10 ANYS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 368KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 248KB)  
Annex I (PDF de 266KB)  
Annex II (PDF de 72KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10609/seccio-v-anuncis/475
Data: 31/01/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 15/02/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Ofertes presentades i valoració (PDF de 40KB)  

Adjudicatari: UTE Investment Tecnology Software, SL / Glocalia Cloud, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 541.617,80 Euros
IVA: 113.739,73 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 655.357,53 Euros
Data de l'adjudicació: 16/03/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Observacions: Canon d'adjudicació -655357,53(IVA inclòs)
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 40KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 39KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 16/03/2017
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 17/03/2017 fins a 27/03/2017

Formalització

Adjudicatari: UTE Investment Tecnology Software, SL / Glocalia Cloud, SL
Data de formalització del contracte: 17/03/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 541.617,80 Euros
IVA: 113.739,73 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 655.357,53 Euros
Termini d'execució de contracte: 10 anys
Data d'inici: 01/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/03/2027
Observacions: El canon d'adjudicació és de 655.357,53.-¤

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears