Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres d'esmena de deficiències al CEIP Binissalem, TM Binissalem

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 004-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 91.986,75 Euros
IVA: 19.317,22 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 111.303,97 Euros
Durada del contracte: 3 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1159KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3164KB)  
Altres (PDF de 191KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 939KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 967KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1034KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 628KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 979KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 974KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10611/590263/licitacio-del-contr...
Data: 02/02/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 09/03/2017. 09:40 HRS. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 16/03/2016. 09:25.PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 06/04/2017. 09:40 HRS. PÚBLICA. CLASSIFICACIÓ OFERTES

Adjudicació

Adjudicatari: CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07017866
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 77.037,73 Euros
IVA: 16.177,92 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 93.215,65 Euros
Data de l'adjudicació: 04/05/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 10
Document d'adjudicació (PDF de 257KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 08/05/2017 fins a 12/05/2017

Formalització

Adjudicatari: CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS SA
Data de formalització del contracte: 09/05/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 77.037,73 Euros
IVA: 16.177,92 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 93.215,65 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 33371KB)  
Cessió del contracte: No permesa
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU. 02/03/2017. Publicació empreses presentades. Veure "Altres"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 97KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic