Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Esmena deficiències ITE de l'IES Josep Mª Quadrado, TM Ciutadella

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 005-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 90.150,36 Euros
IVA: 18.931,58 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 109.081,94 Euros
Valor estimat del contracte: 90.150,36 Euros
Durada del contracte: 2 mesos
Lloc d'execució: España, ES533 Menorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1105KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 4379KB)  
Altres (PDF de 189KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1030KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1386KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1663KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1063KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 680KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10617/590935/licitacio-del-contr...
Data: 18/02/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/03/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 03/03/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 10/03/2017. 10:000HRS.NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 16/03/2017. 09:35. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 06/04/2017. 09:50 HRS. PÚBLICA. CLASSIFICACIÓ OFERTES

Adjudicació

Adjudicatari: ANTONIO GOMILA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07405681
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 85.000,00 Euros
IVA: 17.850,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 102.850,00 Euros
Data de l'adjudicació: 28/04/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Document d'adjudicació (PDF de 250KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/05/2017 fins a 08/05/2017

Formalització

Adjudicatari: ANTONIO GOMILA SA
Data de formalització del contracte: 08/05/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 85.000,00 Euros
IVA: 17.850,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 102.850,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 37722KB)  
Cessió del contracte: No permesa
Subcontractació: Veure annex 1 del contracte

Més informació

***NOU. 03/03/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. Veure "Altres"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic