Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de neteja del centre socioeducatiu "Es Pinaret" de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2-2017
CPV: 90911200 - Servicios de limpieza de edificios
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 40.560,00 Euros
IVA: 8.517,60 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 49.077,60 Euros
Valor estimat del contracte: 81.120,00 Euros
Durada del contracte: Des del 27/03/2017 amb una durada de 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 485KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 424KB)  
Annex I (PDF de 271KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 185KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es
Data: 25/02/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/03/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 13/03/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/03/2017
Data d'obertura de proposicions: 16/03/2017
Data de proposta d'adjudicació: 16/03/2017

Adjudicació

Adjudicatari: CONTRACTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS DE NETEJA, S.A. (CISNSA)
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A-07980352
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 37.848,00 Euros
IVA: 7.948,08 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 45.796,08 Euros
Data de l'adjudicació: 23/03/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 4
Document d'adjudicació (PDF de 147KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 62KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 66KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 25/03/2017 fins a 27/03/2017

Formalització

Adjudicatari: CONTRACTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS DE NETEJA, S.A.- A07980352
Data de formalització del contracte: 27/03/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 37.848,00 Euros
IVA: 7.948,08 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 45.796,08 Euros
Termini d'execució de contracte: 12 meses
Data d'inici: 27/03/2017
Data prevista d'acabament: 26/03/2018

Més informació

Se comunica que detectado un error en el listado de personal a subrogar, en fecha 8 de marzo de 2017 se adjunta el listado de personal a subrogar que sustituye al anterior.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears