Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament d'energia elèctrica per als punts de consum del Parlament de les Illes Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Parlament de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2017
CPV: 31154000 - Suministros ininterrumpidos de energía
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 91.277,92 Euros
IVA: 19.168,36 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 110.446,28 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu unitari de l'energía indexat horari
Valor estimat del contracte: 182.555,84 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 350KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1011KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 140KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10643/593328/licitacio-per-a-l-a...
Data: 20/04/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 05/05/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: FENIE ENERGIA, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A85908036
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 91.277,92 Euros
IVA: 19.168,36 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 110.446,28 Euros
Altres conceptes: preu unitari 0,002500 ¤/kWh
Data de l'adjudicació: 20/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Document d'adjudicació (PDF de 155KB)  

Formalització

Adjudicatari: FENIE ENERGÍA, SA
Data de formalització del contracte: 03/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 91.277,92 Euros
IVA: 19.168,36 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 110.446,28 Euros
Altres conceptes: preu unitari 0,002500 ¤/kWh
Termini d'execució de contracte: Un any
Data d'inici: 01/09/2017
Data prevista d'acabament: 31/08/2018
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 109KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Adjudicacions (PDF de 122KB)  
Formalitzacions (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears