Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei per dur a terme el tractament d'aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració de l'Agència balear de l'aigua i de la qualitat ambiental , dividit en 11 LOTS

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/SE/17/03
CPV: 65120000 - Explotación de una planta depuradora de agua
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 69.295.608,74 Euros
IVA: 14.552.077,84 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 83.847.686,58 Euros
Lots: LOTE 1: MALLORCA 1/ 6.881.951,42 ¤ SIN IVA LOTE 2: MALLORCA 2/ 8.113.249,35 ¤ SIN IVA LOTE 3: MALLORCA 3/ 6.050.476,41 ¤ SIN IVA LOTE 4: MALLORCA 4/ 4.645.921,73 ¤ SIN IVA LOTE 5: MALLORCA 5/ 6.082.233,33 ¤ SIN IVA LOTE 6: MALLORCA 6 / 5.304.312,12 ¤ SIN IVA LOTE 7: MALLORCA 7/ 4.196.520,89 ¤ SIN IVA LOTE 8: MENORCA 1/ 7.050.679,23 ¤ SIN IVA LOTE 9: MENORCA 2/ 6.104.206,14 ¤ SIN IVA LOTE 10: IBIZA 1/ 7.013.072,17 ¤ SIN IVA LOTE 11: IBIZA 2/ 7.852.985,95 ¤ SIN IVA
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 69.295.608,74 Euros
IVA: 14.552.077,84 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 83.847.686,58 Euros
Valor estimat del contracte: 110.872.973,97 Euros
Durada del contracte: 6 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 506KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2608KB)  
Annex I (PDF de 2414KB)  
Annex II (PDF de 546KB)  
Documentació complementària (PDF de 3676KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 178KB)  
Altres (PDF de 418KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 7113KB)  

Anuncis de licitació

Data: 23/05/2017
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 179KB)  

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10654/594188/licitacio-del-contr...
Data: 13/05/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157016-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 26/04/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 22/06/2017 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques dia 6/09/2017 a les 9:00

Adjudicació

Adjudicatari: S.Y.D. AGUAS UTE - ZONA MALLORCA 1
Identificador (NIF/NIE/Passaport): U98948706
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.111.172,97 Euros
IVA: 1.283.346,32 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7.394.519,29 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Lot: 1
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: MELCHOR MASCARO, S.A.U.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07045248
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.693.430,71 Euros
IVA: 1.405.620,45 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8.099.051,16 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 11
Lot: 2
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A12000022
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.290.542,00 Euros
IVA: 1.111.013,82 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.401.555,82 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 11
Lot: 3
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A48062277
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.998.969,27 Euros
IVA: 839.783,55 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.838.752,82 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 11
Lot: 4
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: UTE DEPURACIO MALLORCA 5
Identificador (NIF/NIE/Passaport): U67112516
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.282.419,65 Euros
IVA: 1.109.308,13 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.391.727,78 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Lot: 5
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A12000022
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 4.817.879,00 Euros
IVA: 1.011.754,59 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 5.829.633,59 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Lot: 6
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: ACCIONA AGUA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A95113361
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.676.152,30 Euros
IVA: 771.991,98 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.448.144,28 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 12
Lot: 7
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: HIDROBAL, GESTION DE AGUAS DE BALEARES, S.A.U.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A66140724
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.127.040,25 Euros
IVA: 1.286.678,45 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7.413.718,70 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Lot: 8
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: ACCIONA AGUA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A95113361
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.286.242,52 Euros
IVA: 1.110.110,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.396.353,45 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Lot: 9
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 48062277
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.051.111,72 Euros
IVA: 1.270.733,46 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7.321.845,18 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 11
Lot: 10
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Adjudicatari: CADAGUA,S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A48062277
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.651.673,38 Euros
IVA: 1.396.851,41 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8.048.524,79 Euros
Data de l'adjudicació: 30/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Lot: 11
Document d'adjudicació (PDF de 750KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 02/11/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: Contra la presente resolución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 101 y siguientes de la ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales (LCSE), pueden presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en un plazo de 15 días hábiles contados de acuerdo con lo regulado en el artículo 104 de la LCSE. La formalización del contrato en documento privado se realizará en el plazo de 20 días hábiles, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que suponga la suspensión de la formalización del contrato.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/11/2017 fins a 30/11/2017

Formalització

Adjudicatari: S.Y.D AGUAS UTE - ZONA MALLORCA 1
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.111.172,97 Euros
IVA: 1.283.346,32 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7.394.519,29 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Adjudicatari: MELCHOR MASCARO, S.A.U.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.693.430,71 Euros
IVA: 1.405.620,45 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8.099.051,16 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023
Observacions: ADJUDICATARIO DEL LOTE 2 (ZONA MALLORCA 2).

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.290.542,00 Euros
IVA: 1.111.013,82 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.401.555,82 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023
Observacions: ADJUDICATARIO LOTE 3 (ZONA MALLORCA 3)

Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.998.969,27 Euros
IVA: 839.783,55 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.838.752,82 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023
Observacions: ADJUDICATARIO LOTE 4 (ZONA MALLORCA 4)

Adjudicatari: UTE DEPURACIO MALLORCA 5
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.282.419,65 Euros
IVA: 1.109.308,13 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.391.727,78 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023
Observacions: ADJUDICATARIO LOTE 5 (ZONA MALLORCA 5)

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 4.817.879,00 Euros
IVA: 1.011.754,59 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 5.829.633,59 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Adjudicatari: ACCIONA AGUA, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.676.152,30 Euros
IVA: 771.991,98 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.448.144,28 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Adjudicatari: HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES, S.A.U.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.127.040,25 Euros
IVA: 1.286.678,45 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7.413.718,70 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Adjudicatari: ACCIONA AGUA, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.286.242,52 Euros
IVA: 1.110.110,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.396.353,45 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.051.111,72 Euros
IVA: 1.270.733,46 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 7.321.845,18 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Data de formalització del contracte: 28/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 6.651.673,38 Euros
IVA: 1.396.851,41 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 8.048.524,79 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 AÑOS
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2023

Més informació

IMPORTANTE: Los licitadores que deseen hacer consultas o pedir aclaraciones sobre la documentación deben hacerlo enviando un email a la dirección consultasedars2017@lagencia.cat . Se preparará la respuesta conjunta a las cuestiones planteadas y se publicará en el Perfil del contratante para que todo licitador tenga acceso a la misma información aclaratoria. La fecha límite para realizar consultas via mail es dia 13 de junio de 2017. Esta licitación incluye 11 Lotes definidos en el Pliego de bases de la licitación con sus respectivos presupuestos(cláusula 7). Otros correos de contacto: contratacion@lagencia.cat sortiz@lagencia.cat ANEJOS PPTP: Los Anejos 10, 11 i 13 del PPTP esta publicados en los Anejos I, II i en documentación complementaria 1, respectivamente. El Anejo 12 y 14 (Emisarios) del PPTP, debido a su volumen, no ha podido ser publicado en el perfil por lo que deberan solicitar el enlace a dropbox mediante correo electrónico dirigido a emarti@lagencia.cat. En este enlace dropbox se adjuntará tambien archivo de geolocalización de los puntos de encuentro del dia de la vsitia a las instalaciones. VISITAS: El calendario de visitas a las instalaciones objeto del contrato esta publicado En el Apartado documentación complementaria 2 RESPOSTA CONSULTES: Dia 13 de juny de 2017- S'ha publicat a l'apartat ALTRES una Fe d'errates i les respostes als diferents dubtes plantetjats al correu de consultes per les empreses per a que tengueu coneixement. Aquesta versió amplia les versions de respostes publicades la setmana del 19/05, 23/05 , 26/05 I 7/06. DEUC: Si el DEUC se obtiene a traves del enlace de la comisión europea ( ver enlace en la respuesta pregunta 155 del apartado OTROS) debe indicarse - soy un operador económico- y pueden cumplimentarlo electronicamente importando un archivo xml denominado DEUC ABAQUA que hemos incorporado al dropbox ya que la Plataforma del perfil no permite cargar archivos de ese formato.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 157KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 187KB)  
Adjudicacions (PDF de 249KB)  
Formalitzacions (PDF de 610KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears