Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reforma de paviments en el CEIP Santa Isabel, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 010-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 127.601,80 Euros
IVA: 26.796,38 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 154.398,18 Euros
Valor estimat del contracte: 127.601,80 Euros
Durada del contracte: 77 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1181KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 8848KB)  
Documentació complementària (PDF de 762KB)  
Altres (PDF de 192KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 921KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1746KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1210KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1728KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1063KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10645/593439/licitacio-del-contr...
Data: 25/04/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 8/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 08/05/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 11/05/2017 NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 24/05/2017 a les 10:45 hores (PÚBLICA)

Adjudicació

Adjudicatari: URGACEN VIENA 25 SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B30850838
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 106.400,00 Euros
IVA: 22.344,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 128.744,00 Euros
Data de l'adjudicació: 30/06/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 6
Document d'adjudicació (PDF de 271KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 03/07/2017 fins a 07/07/2017

Formalització

Adjudicatari: URGACEN VIENA 25 SL
Data de formalització del contracte: 04/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 106.400,00 Euros
IVA: 22.344,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 128.744,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 77 DIES
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 37867KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***NOU 08/05/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"*** ***IMPORTANT (19/05/2017): EXCEPCIONALMENT LES MESES DE CONTRACTACIÓ ES CELEBRERAN A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (C/ D'ALFONS EL MAGNÀNIM, 29 A LA SALA DE REUNIONS DE LA SECRETARIA GENERAL A LA PLANTA TERCERA*** *** NOU 13/06/2017. RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SOBRE PROCEDIMENTS VAD. VEURE "Documentació complementària***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 126KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic