Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Acord marc per a la contractació centralitzada del servei d'agència de viatges per a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Sistema de racionalització: Acord marc
Núm. d'expedient: CC 6/2016 AM
CPV: 63510000 - Servicios de agencias de viajes y servicios similares
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 0,01 Euros
Valor estimat del contracte: 5.600.000,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 539KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 192KB)  
Annex I (PDF de 278KB)  
Annex II (PDF de 282KB)  
Annex III (PDF de 149KB)  
Documentació complementària (PDF de 113KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 161KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 276KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 360KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 609KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 182KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1927KB)  

Anuncis de licitació

Accés: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-29424
Data: 13/05/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172216-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 06/05/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 15/06/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/08/2017
Data d'obertura de proposicions: 31/08/2017 a les 12:20 h
Data de proposta d'adjudicació: 14/09/2017 a les 12:40 h

Adjudicació

Adjudicatari: Viajes El Corte Inglés, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A28229813
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Data de l'adjudicació: 29/12/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 4
Observacions: VEURE VALORS I COEFICIENTS APLICABLES ALS PREUS EN LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ LA QUAL S'ADJUNTA
Document d'adjudicació (PDF de 396KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 3/01/2018
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 25/01/2018 fins a 31/01/2018

Formalització

Adjudicatari: Viajes El Corte Inglés, SA
Data de formalització del contracte: 24/01/2018
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Termini d'execució de contracte: 1 any
Data d'inici: 16/02/2018
Data prevista d'acabament: 15/02/2019

Anuncis de formalització

Accés: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2018-9123
Data: 16/02/2018
Publicat en: BOE

Més informació

IMPORTANTE: Día 26 de mayo la empresa Viajes Halcón, SAU, interpuso recurso especial en materia de contratación contra los pliegos del acuerdo marco. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en fecha 9 de junio de 2017 ha resuelto la concesión de la medida provisional, suspendiendo el procedimiento de contratación (de acuerdo con el art. 43.3 del TRLCSP no suspende el plazo para la presentación de proposiciones). En fecha 7 de julio de 2017, el TACRC dictó resolución desestimando el resurso interpuesto por Viajes Halcón, SAU y levantando la suspensión de la adjudicación. AVISO: Los interesados en obtener los documentos anexos de los Pliegos Administrativos, en un formato distinto, deben solicitarlo a través del correo electrónico de la Central de Contratación: centraldecontractacio@caib.es . En el apartado "Documentació complementària" se irán exponiendo las posibles dudas que nos planteen las empresas licitadoras (así como sus correspondientes respuestas) que se solicitarán a través del mismo correo electrónico.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 125KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 131KB)  
Adjudicacions (PDF de 162KB)  
Formalitzacions (PDF de 191KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears