Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de vigilància i seguretat en els centres socioeducatius "Es Pinaret" i "Es Fusteret"

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 3-2017
CPV: 79714000 - Servicios de vigilancia
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 899.232,00 Euros
IVA: 188.838,72 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.088.070,72 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 899.232,00 Euros
IVA: 188.838,72 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 1.088.070,72 Euros
Sistema de determinació del preu: Precio referido a unidad de tiempo: 19 ¤ /h (sin IVA)
Valor estimat del contracte: 2.158.156,80 Euros
Durada del contracte: 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 403KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1630KB)  
Annex I (PDF de 202KB)  
Correcció d'errades (PDF de 67KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 749KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 729KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206048-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 31/05/2017
Publicat en: DOUE
Anunci (PDF de 67KB)  

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10662/594950/licitacio-del-contr...
Data: 30/05/2017
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 150KB)  

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-B-2017-31927.pdf
Data: 25/05/2017
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 175KB)  

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191881-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 22/05/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 10/07/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/07/2017
Data d'obertura de proposicions: 26/07/2017
Data de proposta d'adjudicació: 26/07/2017

Adjudicació

Adjudicatari: UNION PROTECCIÓN CIVIL, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B-02331981
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 793.217,28 Euros
IVA: 166.575,63 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 959.792,91 Euros
Data de l'adjudicació: 03/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Document d'adjudicació (PDF de 675KB)  
Resum de les puntuacions (PDF de 729KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 272KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 288KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 03/08/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 28/08/2017 fins a 31/08/2017

Formalització

Adjudicatari: UNION PROTECCION CIVIL, S.L.- CIF: B-02331981
Data de formalització del contracte: 28/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 793.217,28 Euros
IVA: 166.575,63 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 959.792,91 Euros
Termini d'execució de contracte: UN ANY
Data d'inici: 01/09/2017
Data prevista d'acabament: 31/08/2018

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 126KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 128KB)  
Adjudicacions (PDF de 133KB)  
Formalitzacions (PDF de 190KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears