Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de manteniment general de serveis i infraestructures de telecomunicacions

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 07/2017
CPV: 50332000 - Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 718.814,76 Euros
IVA: 150.951,10 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 869.765,86 Euros
Valor estimat del contracte: 1.437.629,52 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 360KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 520KB)  
Annex I (application/x-download de 42KB)  
Documentació complementària (application/x-download de 69KB)  
Altres (application/x-download de 118KB)  
Correcció d'errades (application/x-download de 44KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (application/x-download de 298KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (application/x-download de 338KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (application/x-download de 281KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (application/x-download de 519KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 25/09/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 05/10/2017 (12h)

Adjudicació

Adjudicatari: SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA - TRADIA TELECOM, SAU UTE
Identificador (NIF/NIE/Passaport): U16554917
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 568.798,11 Euros
IVA: 119.447,60 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 688.245,71 Euros
Data de l'adjudicació: 28/11/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Document d'adjudicació (application/x-download de 1133KB)  

Formalització

Adjudicatari: Sampol Ingeniería y Obras, Sa - Tradia Telecom, SAU UTE
Data de formalització del contracte: 02/01/2018
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 568.798,11 Euros
IVA: 119.447,60 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 688.245,71 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 anys
Data d'inici: 02/01/2018
Data prevista d'acabament: 02/01/2020

Més informació

04/07/2017: S'adjunta com a annex I Modelo de Certificado de respaldo a la oferta para el mantenimiento de redes TETRA del Govern de les Illes Balears que no estava inclòs al Plec de prescripcions tècniques Se adjunta como anexo I Modelo de Certificado de respaldo a la oferta para el mantenimiento de redes TETRA del Govern de les Illes Balears que no estaba incluido en el Pliego de prescripciones técnicas 07/07/2017: S'adjunta a l'apartat Altres substitució del punt 4.6 del Plec de prescripcions tècniques Se adjunta en el apartado Altres sustitución del punto 4.6 del Pliego de prescripciones técnicas 05/08/2017: S'adjunta aclaració al plec de prescripcions tècniques (veure Documentació complementària) Se adjunta aclaración al pliego de prescripciones técnicas (ver Documentació complementària) S'adjunta com "correcció d'errades" rectificació de les clàusules F.1 i F.3 del Plec de Clàusules administratives Se adjunta como "correcció d'errades" rectificación de las cláusulas F.1 i F.3 del Pliego de Cláusulas administrativas Atès l'anterior s'acorda ampliar el termini per presentar proposicions fins 25 de setembre de 2017 a les 14h. De acuerdo con lo anterior, se acuerda ampliar el plazo para presentar proposiciones hasta 25 de septiembre de 2017 a las 14h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 123KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic