Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de manteniment, adaptació, perfeccionament i evolució de les aplicacions informàtiques "EDICTES" i "EBOIB"

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 2197
CPV: 72421000 - Servicios de desarrollo de aplicaciones cliente en Internet o intranet
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 42.000,00 Euros
IVA: 8.820,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 50.820,00 Euros
Altres conceptes: altres sistemaes: 42,00¤ IVA 8,82¤ Total 50,82¤
Valor estimat del contracte: 92.820,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 377KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3112KB)  
Annex I (PDF de 1479KB)  
Altres (PDF de 195KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 447KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1145KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 670KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 736KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 428KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10679/seccio-v-anuncis/475
Data: 08/07/2017
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 298KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 27/07/2017 a les 13:00 h
Data d'obertura de proposicions: 01/08/2017 a les 10:00 h
Data d'obertura de proposicions: 07/09/2017 a les 9:00 h
Data de proposta d'adjudicació: 13/09/2017 a les 9:00 hj

Adjudicació

Adjudicatari: 3digits Servei d'Ingenyeria Informàtica SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07923873
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 42.000,00 Euros
IVA: 8.820,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 50.820,00 Euros
Data de l'adjudicació: 11/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 23/10/2017 fins a 31/10/2017

Formalització

Adjudicatari: 3Digits Serveis d'Enginyeria Informàtica, SL
Data de formalització del contracte: 31/10/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 42.000,00 Euros
IVA: 8.820,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 50.820,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 anys
Data d'inici: 01/11/2017
Data prevista d'acabament: 31/10/2019

Més informació

Els dubtes s'han d'adreçar per escrit al correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es Les respostes es publicaran en aquest perfil a l'arxiu "ALTRES"

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 95KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears