Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de manteniment de les aplicacions informàtiques CONSGOV i CONSGOVPAD per a la gestió del Consell de Govern electrònic

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 2287
CPV: 72421000 - Servicios de desarrollo de aplicaciones cliente en Internet o intranet
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 37.800,00 Euros
IVA: 7.938,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 45.738,00 Euros
Altres conceptes: preu unitari referit a unitat de temps: 42¤/h IVA: 8,82¤/h Total: 50,82¤/h
Valor estimat del contracte: 83.160,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 515KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 4012KB)  
Annex I (PDF de 4588KB)  
Altres (PDF de 175KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 438KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1458KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 680KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 885KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 356KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 930KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10680/seccio-v-anuncis/475
Data: 11/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 27/07/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 27/07/2017 a les 13:30 h
Data d'obertura de proposicions: 01/08/2017 a les 10:15 h
Data d'obertura de proposicions: 22/09/2017 a les 12:30 h

Adjudicació

Adjudicatari: 3Digits, Serveis d'Enginyeria Informatica, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07923873
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 37.800,00 Euros
IVA: 7.938,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 45.738,00 Euros
Data de l'adjudicació: 09/11/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Document d'adjudicació (PDF de 1169KB)  
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 09/11/2017 fins a 29/11/2017

Formalització

Adjudicatari: 3 Digits
Data de formalització del contracte: 30/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 37.800,00 Euros
IVA: 7.938,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 45.738,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 anys
Data d'inici: 01/12/2017
Data prevista d'acabament: 31/01/2019

Més informació

Els dubtes s'han d'adreçar per escrit al correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es Les respostes es publicaran en aquest perfil a l'arxiu "ALTRES"

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 65KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 126KB)  
Adjudicacions (PDF de 129KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears