Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de la nova EDAR, col·lectors i sistema d'abocament d'Alaró

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/08/22
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.108.288,85 Euros
IVA: 337.326,22 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.445.615,07 Euros
Durada del contracte: 12 Mesos a contar des del dia següent de l'aixecament de l'acta de comprobació del replanteig

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 280KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008121/p29.pdf
Data: 30/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 25/09/2008 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 09/10/2008
Data d'obertura de proposicions: 21/11/2008 a les 10:30
Data de proposta d'adjudicació: 11/12/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: UTE OBRAS Y PAVIMENTOS MAN, S.A. - SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 17/12/2008

Més informació

POR CAUSAS TÉCNICAS ESTAN A SU DISPOSICIÓN (ADEMÁS DE LOS PLIEGOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN DESCARGARSE DESDE ESTE SITIO) EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN LA COPISTERIA IMPRESRAPIT (C! BARON SANTA MARIA DEL SEPULCRO, Nº 7, PALMA, TELF: 971 71 47 72). MAS INFORMACIÓN EN LA SEDE DE LA AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL (TELF. 971 17 73 37)

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears