Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte privat centralitzat de serveis de mediació i assesorament previes a la formalització de contractes d'assegurances privades de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CC 4/2017 CC
CPV: 66519310 - Servicios de asesoramiento en materia de seguros
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 0,01 Euros
Valor estimat del contracte: 5.259.227,60 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1876KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 386KB)  
Annex I (PDF de 687KB)  
Annex II (PDF de 1342KB)  
Annex III (PDF de 86KB)  
Documentació complementària (PDF de 167KB)  
Altres (PDF de 368KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 91KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 224KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 301KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 239KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10694/597924/licitacio-del-contr...
Data: 10/08/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-B-2017-47699.pdf
Data: 07/08/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294783-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 28/07/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 15/09/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 09/10/2017
Data d'obertura de proposicions: 24/10/2017, 12:00 h
Data d'obertura de proposicions: 22/11/2017, 10:00 h

Adjudicació

Adjudicatari: UTE Almudaina, Boutique Seguro, Buendía Garlindo, Lluch i Juellich, Planas i Parterner, Rafael Bonilla, Segurconsult, Segurgama
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 0,01 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 0,01 Euros
Data de l'adjudicació: 31/01/2018
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 7
Document d'adjudicació (PDF de 501KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 05/02/2018
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 01/03/2018 fins a 05/03/2018

Formalització

Adjudicatari: UTE Seguros IB
Data de formalització del contracte: 28/02/2018
Termini d'execució de contracte: 2 anys
Data d'inici: 28/02/2018
Data prevista d'acabament: 27/02/2020

Més informació

NOTA IMPORTANT L'INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE 2 (MEMÒRIA TÈCNICA) ESTÀ A L'APARTAT ALTRES D'AQUESTA PÀGINA NOTA: A l'apartat "Documentació complementària" s'aniran exposant les possibles dubtes de les empreses, així com les seves respostes que s'hagin sol·licitat al correu de la Central de Contractació. ACLARACIÓ: "En relació al compromís d'adscripció de mitjans a l'execució del contracte d'un coordinador del servei (clàusula 17.2.g i annex 10 del PCAP), es vol aclarir respecte l'acreditació dels 5 anys d'experiència que, si amb motiu de l'organització de l'empresa, la persona que ha de ser coordinadora del servei no ocupa o no ha ocupat càrrec inscrit en el registre/s (als quals es refereix la clàusula 17.2.h), l'experiència es podrà acreditar mitjançant el certificat de formació grup A (o equivalent) expedit amb una antelació mínima de 5 anys. D'aquesta manera la declaració (annex 10) que ara es presenta en el sobre 1, es pot referir a que l'experiència mínima de 5 anys ho és des de l'obtenció del certificat grup A (o equivalent). Això sense perjudici que amb posterioritat s'acrediti la inscripció en el registre/s corresponents, per part de l'empresa proposada com a adjudicatària, d'acord amb la normativa vigent". Els interessats a obtenir els documents annexos en un altre format, han de sol·licitar-ho a través del correu electrònic de la Central de Contractació: centraldecontractacio@caib.es.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 60KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Adjudicacions (PDF de 190KB)  
Formalitzacions (PDF de 190KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears