Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Formalizaciones

Contrato privado centralizado de servicios de mediación y asesoramiento previos a la formalización de contratos de seguros privados de la Comunidad Autónoma de las Illes Balear i de su sector público instrumental

Datos generales

Órgano de contratación: Central de Contractació
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CC 4/2017 CC
CPV: 66519310 - Servicios de asesoramiento en materia de seguros
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 0,01 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 0,01 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA excluido): 0,01 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA incluido): 0,01 Euros
Valor estimado del contrato: 5.259.227,60 Euros
Duración del contrato: 2 años
Lugar de ejecución: España, ES53 Illes Balears

Documentación general

Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 1876KB)  
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 386KB)  
Anexo I (PDF de 687KB)  
Anexo II (PDF de 1342KB)  
Anexo III (PDF de 86KB)  
Documentación complementaria (PDF de 167KB)  
Otros (PDF de 368KB)  
Mesa de Contratación (PDF de 91KB)  
Acta de la primera Mesa de Contratación (PDF de 224KB)  
Acta de la segunda Mesa de Contratación (PDF de 301KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contratación (PDF de 239KB)  

Anuncios de licitación

Acceso: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10694/597924/licitacio-del-contr...
Fecha: 10/08/2017
Publicado en: BOIB

Acceso: http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-B-2017-47699.pdf
Fecha: 07/08/2017
Publicado en: BOE

Acceso: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294783-2017:TEXT:ES:HTML
Fecha: 28/07/2017
Publicado en: DOUE

Fechas de interés

Fecha límite de obtención de documentos e información: 14/09/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 15/09/2017 a las 14.00 horas
Fecha de apertura de proposiciones (documentación general): 09/10/2017
Fecha de apertura de proposiciones: 24/10/2017, 12:00 h
Fecha de apertura de proposiciones: 22/11/2017, 10:00 h

Adjudicación

Adjudicatario: UTE Almudaina, Boutique Seguro, Buendía Garlindo, Lluch i Juellich, Planas i Parterner, Rafael Bonilla, Segurconsult, Segurgama
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 0,01 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 0,01 Euros
Fecha de la adjudicación: 31/01/2018
Número de licitadores presentados: 7
Documento de adjudicación (PDF de 501KB)  
Fecha de remisión de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos: 05/02/2018
Plazo en que debe formalizarse el contrato: La formalización deberá efectuarse después de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, siempre que no se haya interpuesto ningún recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, o, en caso de que se haya interpuesto alguno, que se haya levantado la suspensión.
Plazo previsto para formalizar el contrato: desde 01/03/2018 hasta 05/03/2018

Formalización

Adjudicatario: UTE Seguros IB
Fecha de formalización del contrato: 28/02/2018
Plazo de ejecución del contrato: 2 anys
Fecha de inicio: 28/02/2018
Fecha prevista de finalización: 27/02/2020

Más información

NOTA IMPORTANT L'INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE 2 (MEMÒRIA TÈCNICA) ESTÀ A L'APARTAT ALTRES D'AQUESTA PÀGINA NOTA: A l'apartat "Documentació complementària" s'aniran exposant les possibles dubtes de les empreses, així com les seves respostes que s'hagin sol·licitat al correu de la Central de Contractació. ACLARACIÓ: "En relació al compromís d'adscripció de mitjans a l'execució del contracte d'un coordinador del servei (clàusula 17.2.g i annex 10 del PCAP), es vol aclarir respecte l'acreditació dels 5 anys d'experiència que, si amb motiu de l'organització de l'empresa, la persona que ha de ser coordinadora del servei no ocupa o no ha ocupat càrrec inscrit en el registre/s (als quals es refereix la clàusula 17.2.h), l'experiència es podrà acreditar mitjançant el certificat de formació grup A (o equivalent) expedit amb una antelació mínima de 5 anys. D'aquesta manera la declaració (annex 10) que ara es presenta en el sobre 1, es pot referir a que l'experiència mínima de 5 anys ho és des de l'obtenció del certificat grup A (o equivalent). Això sense perjudici que amb posterioritat s'acrediti la inscripció en el registre/s corresponents, per part de l'empresa proposada com a adjudicatària, d'acord amb la normativa vigent". Els interessats a obtenir els documents annexos en un altre format, han de sol·licitar-ho a través del correu electrònic de la Central de Contractació: centraldecontractacio@caib.es.

Sello de tiempo


Licitaciones con plazo de presentación de ofertas abierto (PDF de 60KB)  
Licitaciones con plazo de presentación de ofertas cerrado (PDF de 65KB)  
Adjudicaciones (PDF de 190KB)  
Formalizaciones (PDF de 190KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears