Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Transport escolar alumnes poblat de Son Banya per al curs 2008/2009

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Cultura (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Gestió de serveis públics
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 6592
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 77.827,00 Euros
IVA: 5.447,20 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 83.274,20 Euros
Durada del contracte: curs escolar 2008/2009

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 251KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 63KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008139/p13.pdf
Data: 02/10/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des del següent a publicació BOIB
Data límit de presentació d'ofertes: 17/10/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): se comunicarà oportunament

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Emilio Seco Rodriguez
Data de l'adjudicació provisional: 21/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 54KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 44KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears