Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Formalizaciones

A.T. prospecció subaquàtica arqueològica del Port Antic de Ciutadella

Datos generales

Órgano de contratación: Ports de les Illes Balears
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: 12/08
CPV: 98300000 - Servicios diversos
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 133.529,90 Euros
IVA: 21.364,78 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 154.894,68 Euros
Duración del contrato: 75 días

Documentación general

Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 284KB)  

Anuncios de licitación

Acceso: http://boib.caib.es/pdf/2008146/p17.pdf
Fecha: 16/10/2008
Publicado en: BOIB

Acceso: http://www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2008136
Fecha: 27/09/2008
Publicado en: BOIB

Fechas de interés

Fecha límite de obtención de documentos e información: 22/10/2008
Fecha límite de presentación de ofertas: 22/10/2008 a las 10.00 horas
Fecha de apertura de proposiciones (documentación general): S'avisarà oportunament per telèfon i fax a tots els licitadors
Fecha de apertura de proposiciones: S'avisarà oportunament per telèfon i fax a tots els licitadors

Adjudicación provisional

Adjudicatario provisional: UTE ARQUEOLÍTIC TERRA SUB, S.L E INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS SUBACUATICAS S.L
Fecha de la adjudicación provisional: 28/01/2009
Documento de adjudicación provisional (PDF de 123KB)  

Adjudicación definitiva

Formalización

Adjudicatario: UTE ARQUEOLÍTIC TERRA SUB, S.L E INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS SUBACUATICAS S.L
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 93.470,93 Euros
IVA: 14.955,35 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 108.426,28 Euros

Más información

S'ha detectat un error al plec de prescripcions tècniques (annex II del plec de clàusules administratives), i s'ha acordat publicar el nou plec modificat, així com ampliar el termini de presentació d'ofertes a dia 22 d'octubre de 2008.

Sello de tiempo


Adjudicaciones (PDF de 120KB)  
Formalizaciones (PDF de 120KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears