Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa en el paràgraf segon de l'article 8.1 a que s'han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic.

A continuació es recullen les dades estadístiques corresponents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del seu sector públic instrumental i de diverses institucions o òrgans independents:

Any 2014
Any 2015
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears